A MŰKÖDÉSRŐLundefinedA közalapítvány kezelő szerve és egyben képviselője a kuratórium.
A kuratórium a jelen Alapító Okiratban foglaltak szerint és a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett végzi a feladatát.
a kuratórium tagjainak száma: 7 fő.
Az alapító jelöli ki a kuratórium tagjait, a tagok közül nevezi ki az elnököt és a titkárt.
Megbízatásuk határozatlan időre szól.


A kuratórium elnöke: Kabdebó-Ladik Lívia, aki a kuratórium képviselője is.


A kuratórium tagjai:

 • Tűri László titkár
 • Bán Lajosé
 • Kónya Ágnes
 • Kis Attila
 • Rimóczi Gábor
 • Dr. Pipicz Imre

 

A vezető tisztségviselők az alapítónak (képviselő-testületnek) tagjai nem lehetnek, sem egymással, sem a kuratórium tagjaival rokoni, munkajogi és egyéb érdekeltségi viszonyban nem állhatnak.

Ha a kuratórium olyan tevékenységet folytat, amely veszélyezteti a közalapítványi célt, akkor alapító a jelölést, megbízatást visszavonhatja.
A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, de szükség szerint erre bármikor sor kerülhet valamelyik kuratóriumi tag kezdeményezésére.
Az ülést az elnök a napirend közlésével írásban hívja össze és vezeti.
Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a titkára a napirend közlésével írásban hívja össze és vezeti.
Döntéseit nyilvános ülésen nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az ülés határozatképes, ha a kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van.

A közalapítvány éve beszámolóját a kuratórium egyhangúlag hagyja jóvá és egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, melyet egyhangúlag fogad el.

A döntések végrehajtásáról a titkár gondoskodik.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapítók részére tájékoztatást adni.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek a kuratórium elnöke és titkára a hitelesítője. Akadályoztatásuk esetén a kuratórium tagjai által választott kuratóriumi tag a jegyzőkönyv hitelesítője.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben.

 

További feladatai:

 • csatlakozási nyilatkozat elfogadása,
 • pályázatok kiírása,
 • dönt a közalapítvány céljainak megfelelő rész felhasználásáról,
 • a vagyont hatékonyan, a jogszabályi előírások keretei között működteti,
 • gyakorolja a vagyon felett a rendelkezési jogot, kivéve az utalványozás jogát.

 

A kuratórium ellenőrzésére az alapító Cegléd Város Önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi Bizottságát jelöli ki.
A pénzügyi Bizottság az ellenőrzést évente legalább egy alkalommal végzi. Ezen ellenőrzést az Alapítvány éves beszámolójának elkészítését követően, de a beszámoló jóváhagyását megelőzően kell lefolytatni.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul meg kell küldeni a Közalapítvány kuratóriumának és az Alapítónak.
A jegyzőkönyvben foglaltakat és az ellenőrzés tapasztalatairól készült beszámolót a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.
Az ellenőrzésnek elsősorban Az Alapító Okiratban meghatározottak végrehajtását kell vizsgálnia, különös tekintettel a célok megvalósulására, a Közalapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználására, az elfogadott kuratóriumi Működési Rend betartására.

 

 

 

 

Tisztelettel kérjük, hogy adója 1 százalékával támogassa a
CEGLÉDIEK A CEGLÉDIEKÉRT
közalapítvány munkáját!

Adószámunk:

18668982-1-13

A lap 0.007 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo
A látogatók száma 2015.02.16-tól: 129920 | Ebben a hónapban: 6980 | Ma: 61 | jelenleg: 2 | Statisztika